Škola 

  • Komunitní škola Zajíček byla založena v roce 2013 a navázala tak na předškolní vzdělávání. 
  • Aplikujeme celostní přístup k učení a zavádíme do praxe inovace po vzoru např. skandinávského systému vzdělávání jako individuální přístup, projektová výuka, důraz na osobnostní rozvoj i na rozvoj kompetencí, prožitkové učení. 
  • Důraz klademe na vedení žáků k samostatnosti a samostatné práci, žáci jsou podněcováni k samostatnému učení a odpovědnosti za svou práci.
  • Učitel je v naší škole v roli průvodce, který uplatňuje partnerský, respektující přístup v komunikaci a k řešení problémů.
  • Důležitým pilířem je spolupráce rodiny a školy. 

Základní principy a prvky

Centra aktivit

Škola je uspořádána do center aktivit. Centrum psaní, českého jazyka, čtení, matematiky, cizích jazyků, ateliér, svět a my, která nabízejí ve stejný čas více činností tak, aby rozvíjely dovednosti, kompetence a podporovaly spolupráci a vzájemné učení dětí. 

Svoboda a zodpovědnost

Výuka je konstruktivisticky zaměřená. Děti jsou spoluzodpovědné za své vzdělávání a mají možnost podílet se na jeho plánování, což posiluje jejich sebehodnotu a sebevědomí.

Podpora jedinečnosti

Vyučující je spíše v roli průvodce. Nabízí dětem různé typy činností a míru podpory dle jejich individuálních potřeb.

Sebehodnocení a sebeřízení

Největší váhu v hodnocení dítěte má jeho sebehodnocení. Děti se učí plánovat, řídit svojí práci a přebírat za ni zodpovědnost.

Zpětná vazba

Cílem vyučujícího je maximální podpora každého dítěte v jeho učení, proto při hodnocení žáky nesrovnává mezi sebou. 

Cesta je cíl

Proces učení je pro nás stejně důležitý jako výsledek. Chybu vnímáme jako neoddělitelnou součást učení a využíváme ji jako příležitost k dalšímu rozvoji. 

Zapojení rodiny

Škola nabízí rodině rozmanité formy spolupráce, které nejlépe vyhovují jejím potřebám, možnostem, životnímu stylu a zázemí.

Radost z učení

Důležitá je pro nás pozitivní atmosféra, pocit bezpečí a radost z učení. 

Vstřícnost a respekt

Vyučující, děti i rodiče spolu komunikují vstřícně a s respektem.


Naše tvorba