V DK Zajíček děti vedeme podle programu Začít spolu, který je v souladu s cíli a náplní Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Tento program se zaměřuje na rozvíjení těchto (v současnosti klíčových) kompetencí u dě:

•   Komunikovat a spolupracovat ve skupině.

•   Rozpoznávat problémy a řešit je.

•   Umět se samostatně rozhodovat a nést za svou volbu odpovědnost.

•   Přijímat změny a vyrovnávat se s nimi.

•   Být tvůrčí a mít představivost.

•   Sdílet zájem a odpovědnost vůči společnosti a prostředí, ve kterém žijeme.

•   Podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu.

 

Základní informace o programu Začít spolu:

Vzdělávací program „Začít spolu“ je v ČR realizován od roku 1994, v současné době je využíván v praxi desítek mateřských i základních škol. Jedná se o mezinárodní program (mezinárodní název tohoto programu je „Step by Step“), podle kterého pracují mateřské školy v sedmnácti zemích světa, kombinuje bohaté evropské tradice ve výchově malých dětí s teoretickými i praktickými postupy. V našich podmínkách jsou prvky programu „Začít spolu“ často kombinovány s „Rámcovým vzdělávacím plánem pro předškolní zařízení“ (RVP PV). Hlavní cíle programu „Začít spolu“ totiž umožňují v plné míře naplňovat cíle RVP PV, ale jinou pro dítě přijatelnější formou.

Program „Začít spolu“buduje základy pro postoje, znalosti, dovednosti životně důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy současnosti i budoucnosti, připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy aktivně a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem.

Dítěti předškolního věku je vlastní učit se na základě prožitku a zkušenosti. Rozvíjí se a učí na základě vlastní aktivity, učí se tím, co samo dělá, zkusí, v čem se aktivně uplatní a co ho baví.

 Cílem pedagogického procesu je dosáhnout vysokého stupně samostatnosti dětí, individuálního získávání kompetencí, které budou schopné uplatňovat v dalším životě vzdělávání.

Hlavní záměry programu „Začít spolu“

•   Důraz na individuální přístup ke každému dítěti.

•   Vedení dětí k samostatnému rozhodování – k volbě a odpovědnosti.

•   Rozvíjení schopností, znalostí a dovedností dětí prostřednictvím plánované činnosti, center aktivit a pozorování.

•   Důraz na účast rodiny.

Program „Začít spolu“ pomáhá dětem vytvářet vlastní porozumění:

•   Fyzikálnímu světu – prostřednictvím činností jako měření, vážení, stavby z kostek, práce se dřevem, hraní s pískem, vodou, míchání barev atd.

•   Sociálním a kulturním informacím – prostřednictvím her, vaření, četby příběhů, ramatických her, účastí na rodinných akcích v průběhu roku atd.

•   Logice a matematice – měření, srovnávání, počítání, objevování ekvivalentů, logické řazení do sledu, třídění, klasifikace atd.

•   Vztahu mezi psaným a mluveným slovem – prostřednictvím častého kontaktu

s knihami, písmeny, předčítáním, vlastním „psaním“ a „čtením“, častým kreslením obrázků, poslechem pohádek, příběhů, vyjadřováním vlastních myšlenek a prožitků.

Program „Začít spolu“ podporuje u dě:

 •   Fyzický vývoj – prostřednictvím chůze, běhu, skoků, poskoků, hodů, lezením a   základními gymnastickými prvky, turistikou, sezonními činnostmi, míčovými hrami, zvládáním překážkové dráhy na hřišti nebo zahradě atd.

•   Sociálněemocionální vývoj – prostřednictvím řešení sporů, vyjadřování pocitů, kontroly impulzu, vzájemné úcty a péče mezi dětmi navzájem a ve vztahu k dospělým, iniciativních počátků a následování, sdílení, péče o materiály a spolupráce s druhými atd.

•   Rozvoj inteligence – vede děti k samostatnému myšlení, k tvořivosti, k prozkoumávání věcí do hloubky, k chápání dění na základě vlastního experimentování, pozorování a objevování atd.

•   Rozvíjí jazyk i matematicko-logické představy dě.

Program poskytuje dětem:

•   Dostatek času na prozkoumávání prostředí.

•   Příležitost učit se mnoha způsoby: vařením, kreslením, malováním, modelováním, zpěvem a tancem, diskusemi, stavěním, dramatickými hrami, činnostmi venku, prohlížením knih a časopisů, prací se dřevem, papírem, písmeny, pískem a vodou, pozorování, pokusy a objevy.

•   Příležitost učit se způsobem, který vyhovuje individuálnímu stylu každého dítěte, ať již jde o rychlost, délku učení, podíl aktivity a pasivity při učení, možnost učení se činnostmi, hrou, poslechem, pozorováním, nápodobou, vlastním pokusem a omylem, metodou přirozených následků – poskytuje klidné a bezpečné místo, kde mohou prozkoumávat své pocity, dopouštět se chyb, napravovat je a řešit konflitky.

•   Příležitost vybírat si, kterých činností se chtějí účastnit.

•   Místo, kde mohou veřejně vystavit svou práci.

•   Ocenění a pozitivní hodnocení osobní aktivity dítete.

Spolupráce s rodiči

Spolupráce s rodinou je dalším ze základních stavebních kamenů tohoto programu. „Začít spolu“ je program otevřený a vychází z předpokladu, že při výchově dětí má rodina primární a nezastupitelnou roli. Spolupráce rodiny má často neformální charakter, může se jednat např. o  zapojení rodičů do činností ve třídě, průběžné individuální konzultace pedagoga s rodiči, spoluúčast na tvorbě individuálních plánů pro děti, pomoc při pořádání akcí pro děti atd.

Centra aktivit

Jedním z hlavních prvků programu „Začít spolu“ je vytvoření podnětného prostředí. Rozčleněním prostoru ve třídě na menší koutky vznikají tzv. centra aktivit, kde děti mají

k dispozici materiály a pomůcky, vše dostupné a použitelné tak, aby poskytovaly dostatek možností pro individuální a skupinou práci.

Příklady center aktivit: Domácnost, Kostky, Manipulační a stolní hry, Knihy a písmena, Ateliér, Hudba, Dramatika, Pokusy a objevy, Písek a voda

 Centra aktivit v DK Zajíček

 Domácnost

 V tomto centru probíhají především napodobovací a námětové hry z oblasti rodinného života. Je zde vybavený kuchyňský kout, nákupní koutek, kadeřnický salon, stoleček a pohodlný gauč.

(vaření, příprava stolu, pokrmů, žehlení, péče o miminka, nakupování , zkrášlování se, ad.).

Kostky

 Stejně jako při jiných hrách i při hře s kostkami děti procházejí různými fázemi učení. Učí se chápat výšku a váhu, rozpoznávat tvary, spolupracovat, zlepšovat koordinaci oko – ruka. Děti zde pracují s kostkami dřevěnými, pěnovými, plastovými, a to různých tvarů a barev, se stavebnicemi, autíčky, sezónními „pomůckami“ jako kaštany ad.

Vláčky

 Malý koutek vyčleněný z centra Kostek, kde si děti staví železnici, silnice, města ad. především z dřevěných kostek.

Manipulační a stolní hry

 V tomto centru procvičují děti jemnou motoriku, pracují s malými předměty. Patří sem skládání puzzlí, jednoduché stolní individuální i skupinové hry (domino, pexeso ad.). Také např. přebírání, třídění, navlékání různých materiálů.

Knihy a písmena

Centrum je vybaveno bohatou knihovnou, skříní s psacími a kreslícími potřebami, magnetickou tabulí, na kterou lze psát, „cyber“ – stolečkem pro telekomunikaci a učení se na klávesnici.. Děti si zde čtou, prohlíží knížky, pracují s písmenky, učí se telefonovat, kreslí, píší, pracují s tiskátky ad.

Ateliér

Výtvarné činnosti poskytují dětem radost, vzruch a uspokojení. Podporují tvořivost, zvídavost, představivost a činorodost. Děti v ateliéru umístěném v zimní zahradě malují, kreslí, lepí, stříhají, modelují, pracují s nejrůznějšími druhy barev, hmoty, materiálů ad.

Písek a voda

 Je umístěno spolu s ateliérem v zimní zahradě. S tímto přirozeným, hmatově zajímavým materiálem mohou děti pracovat nejen sezónně, ale po celý rok.

Hudba

Toto centrum otevíráme při společných aktivitách u klavíru. Zpíváme, hrajeme na různé rytmicko-melodické nástroje, hrajeme pohybové, rytmické hry ad.

Dramaťáček

 Je umístěn v samostatné místnosti v horním patře. Děti si zde mohou zkoušet kostýmy, nalíčit se a připravit na divadlo. Lze zde hrát divadlo magnetické, loutkové, prstové či „opravdové“, dle aktuálního naladění dětí.

Připravovaná centra:  Pokusy a objevy, Dílny